Flexis Groep

banner

Nieuws

Achteruitonderhandelen

BV's met pensioen in eigen beheer (het gaat hier om de DGA) hebben ook last van de crisis. Onderdekking kan het geval zijn. De staatssecretaris van Financiën publiceerde op 18 maart 2013 de voorwaarden waaronder 'afstempelen' van dit DGA-pensioen niet leidt tot fiscale sancties.

Als een DGA zijn pensioen in eigen beheer prijsgeeft wordt de DGA geconfronteerd met loonheffing over de waarde van het pensioen en 20% revisierente, terwijl hij geen pensioen ontvangt. Het prijsgeven van pensioen heeft die gevolgen niet voor zover er sprake is van niet voor verwezenlijking vatbare rechten. Bijvoorbeeld bij faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de BV. Korten van het DGA-pensioen in eigen beheer wordt fiscaal gezien als prijsgeven van pensioen. Sinds 1 januari 2013 is in de Wet op de loonbelasting een bepaling opgenomen dat onder voorwaarden korten van pensioen niet leidt tot fiscale heffingen. In het besluit vult de minister deze voorwaarden verder in.

Voorwaarden

De korting mag alleen plaatsvinden op de pensioendatum. Met ingang van 1 januari 2013 mag de korting plaatsvinden als de vermogenspositie van de BV te laag is om op de pensioeningangsdatum de aangegane pensioenverplichtingen na te komen. Het te lage vermogen moet zijn veroorzaakt door ondernemings- en/of beleggingsverliezen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

    Op de pensioeningangsdatum is sprake van een dekkingsgraad van 75% of lager. De BV moet hierbij de activa en overige passiva commercieel [!] waarderen en de pensioenverplichting tegen de fiscale waarde.
    De onderdekking is veroorzaakt door ondernemings- en/of beleggingsverliezen. Er is geen onderdekking als de BV in een periode van zeven jaar voorafgaande aan de pensioendatum dividend heeft uitgekeerd of kapitaal heeft terugbetaald.
    De BV vermindert de pensioenaanspraken met maximaal het bedrag dat noodzakelijk is om de dekkingsgraad van de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen op 100% te stellen.
    Het vrijgevallen deel van de fiscale pensioenverplichting(en) behoort tot de belastbare winst.

Echter!

Er komt slechts een handjevol DGA`s in aanmerking voor de betreffende regeling. In Belastingplan 2013 is daarom ook 'slechts' € 8 miljoen ingeboekt. Als de spelregel was geweest om totale commerciële activa te delen door de commerciële fiscale pensioenverplichting , dan had de overheid minimaal 100 miljoen+ kunnen budgetteren. Daarnaast wordt door deze voorwaarde wordt het verschil dat bestaat tussen de fiscale waarde van een pensioenverplichting en de waarde in het economisch verkeer van deze verplichting niet opgelost. De commerciële waarde van de pensioenverplichting is hoger dan de fiscale waarde. Het renteverschil is hiervan ondermeer de oorzaak. Maar ook door indexatie treedt verschil op in deze waarden. Dit verschil mag de BV niet gebruiken voor afstempeling. Want in het besluit staat dat de BV alleen mag afstempelen als haar vermogen lager is dan de fiscale pensioenverplichting.